Skip to content

Fries Leesoffensief

Tijd voor actie

De seinen staan op rood: er wordt minder gelezen, jongeren hebben de laagste leesmotivatie van de wereld, de leesvaardigheid gaat achteruit en 24% van de 15-jarigen loopt het risico om laaggeletterd te worden. Het is duidelijk dat er wat moet gebeuren. In het onderwijs, maar ook breder. Allerlei actielijnen, programma’s, als ook een landelijk Leesoffensief zijn inmiddels gestart. Om goed te kunnen inspelen op de provinciale situatie start Fers samen met de Friese bibliotheken een Fries Leesoffensief op.

Het Fries Leesoffensief sluit aan op het landelijk Leesoffensief die insteekt op het stimuleren van maatschappelijke beweging en het genereren van aandacht voor leesvaardigheid en leesplezier. Ook richt het landelijk offensief zich op sleutelmomenten in de leesvaardigheid (bijvoorbeeld de overgang naar zelf kunnen lezen) en is er speciale aandacht voor zwakke lezers & laagtaalvaardige gezinnen. Kijk hier voor meer informatie over het landelijk offensief.

Actieagenda Fries Leesoffensief
Met het Fries Leesoffensief sluiten we aan bij initiatieven die al in Fryslân zijn gestart, denk aan Taalplan Frysk 2030, Fryske Kennisynfrakstruktuer, City of Literature en de Bibliotheek als educatieve dienstverlener voor het onderwijs (denk bijvoorbeeld aan de aanpak de Bibliotheek op school). Naast deze initiatieven voegt het Fries Leesoffensief een actieagenda toe.

Hierin draait het om:
1) Intensiveren wat werkt, o.a. de doorgaande lijn in effectief bewezen programma’s zoals BoekStart en de Bibliotheek op school.
2) Experimenteren met nieuwe manieren van leesbevordering (in de vorm van proeftuinen) waarbij de focus ligt op groepen die moeilijker aan het lezen te krijgen zijn (jongens, vmbo-leerlingen en leerlingen met Nederlands als tweede taal (NT2).
3) Publiekscampagne waarin het belang van lezen voor alle doelgroepen onder de aandacht wordt gebracht en lezen meer zichtbaar wordt gemaakt in het dagelijks leven.

Wat is er nodig?
Om dit voor elkaar te krijgen willen we de relatie tussen gemeente, bibliotheek en onderwijs en de samenwerking tussen de betrokken instellingen op taal- en leesbevordering verder verstevigen. Verder werken we aan een commitment bij de provincie Fryslân waar het gaat om de betrokkenheid van meerdere beleidsterreinen, het uitdragen van de urgentie van het Leesoffensief en een publiekscampagne.

Planning
In het najaar 2021 hebben we gesprekken met kernpartners gevoerd en de randvoorwaarden voor samenwerking vastgesteld. Ook werkten we de actieagenda uit naar hoe we deze gaan uitvoeren. In het voorjaar 2022 starten we de proeftuinen waarin we gaan experimenteren met nieuwe vormen van leesbevordering en in het najaar van dat jaar (of begin 2023) starten we de publiekscampagne.

Meer weten over de leesbevorderingsactiviteiten en samenwerkingen in Fryslân? Lees dan ook het onderzoek van City of Literature.

Meer weten?

Roos Wolters

Kwartiermaker Taal- en Leesoffensief

Roos Wolters

Barbra Bloemink

Manager Kennis- en Innovatiecentrum

058 284 77 87 / 06 41 51 81 22

barbra@fers.nl
Barbra Bloemink